TAKE MORE, PAY LESS

커피

매머드익스프레스의 다양한 음료와 푸드를 즐겨보세요.

베트남 연유 커피

매머드커피 0 2964
<p>씁쓸하고 달달한 베트남식 커피<br>
*Ice Only</p>
<br>
<p class="menu_fontweight">제품 영양 정보 1회 제공량 / 14oz / (약 420ml) 기준</p>
<table class="menu_table">
    <tbody>
        <tr>
            <th></th>
            <th>카페인(mg)</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>ICE (14oz)</td>
            <td>311.42</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
0 Comments